Đầu báo gas Hochiki 24V hảng FUJI không đế

3.190.000